คู่มือการใช้งาน

สามาดูคู่มือการใช้งานได้จากที่ Link ต่อไปนี้

ขั้นตอนการสร้างตารางอบรมของ Admin 
1. วิธีสร้างข้อมูลต้นทุน
  https://youtu.be/u1G8ZQGw4o8
2. วิธีสร้างข้อมูลวิทยากร
 https://youtu.be/j_SQT7elke0
2.1 วิธีแก้ไขข้อมูลวิทยากร
  https://youtu.be/mfekcuRhgsk
2.2 วิธีดูตารางอบรมของวิทยากร
  https://youtu.be/A46eDSXWmUI
3. วิธีการสร้างตารางหลักสูตร
 https://youtu.be/1dfcuDRJw2g
4. วิธีดูรายชื่อคนที่ลงทะเบียน
 https://youtu.be/fj-s79AmGhg
5. วิธีอัพเดทผลการอบรม
 https://youtu.be/UEUQEXMFcmQ

สำหรับบุคคลทั่วไป
1. วิธีสมัครเข้าอบรม
 https://youtu.be/0zaV_I8dYHM
2. วิธีลงทะเบียนเข้าอบรม
 https://youtu.be/2YT8PbEfq_o
3. วิธีแจ้งการชำระเงิน
  https://youtu.be/z1eAhM_if98
4. วิธีการตรวจสอบการชำระเงินและออกใบเสร็จ
 https://youtu.be/jTILH8j3lGU
5. วิธีดูผลการอบรม
 https://youtu.be/WFtFuvMhjgg