ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออก พืช ผัก ผลไม้ปิดรับสมัคร

...

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออก พืช ผัก ผลไม้

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สําหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบ บริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอํานวยความ สะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้ เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินงานนําเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง กรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการพัฒนา ระบบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาตในการนําเข้าส่งออก พืช ผัก ผลไม้ผ่านระบบ DOA-NSW เพื่ออํานวยความสะดวก และลด ภาระค่าใช้จ่ายในกับผู้ประกอบทุกท่าน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการ จึงจําเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

Course Fee

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

Available Seats

4/30

Schedule

19/10/2022 09:00 - 19/10/2022 12:00