สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการศุลภากร

วิชัย มากวัฒนสุข

อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง กรมศุลกากร

มนตรี ยุวชาติ

เจ้าหน้าที่บริหาร Asst. Vice President บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

คุณอารยา ศิริภานุกุล

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และแหล่งกำเนิดสินค้า

อาจารย์สมยศ ปัดน้อย

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและระบบความมั่นคงการบิน ท่าอากาศยานไทย

อาจารย์นริศรา เทพานนท์

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา (RIL) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและการปกครอง สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

อาจารย์วัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์

อาจารย์สมศักดิ์ สมบูรณ์ธรรม

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

อาจารย์ไพรวัลย์ วัฒนศิรางค์

อาจารย์วิรัตน์ บาหยัน

อาจารย์ธีรภัทร อ่อนจิตต์

อาจารย์วิชัย เจริญลักษณ์

อาจารย์สมยศ สินถาวร

อาจารย์ลัดดาวัลย์ ตั้งพัฒนารุ่งเรือง

อาจารย์สมโชค พวงทอง

อาจารย์รังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์

บริษัท เค-ซอฟท์แวร์ จำกัด

อาจารย์ประพันธ์ พิสมยรมย์

อาจารย์อรุณี ตันวิสุทธิ์

อาจารย์สุชาติ ว่องไว

Test

Test