...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 19/12/2023 13:00 - 19/12/2023 16:00

สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี FTA และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ปิดรับสมัคร

FTA ย่อมาจาก Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรี เป็นการทำความตกลงทางการค้าของประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร โดยแนวคิดของการมีนโยบายการค้าเสรี คือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเองถนัด และมีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด คือจะผลิตสินค้าที่คิดว่าประเทศตนได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ มากที่สุด แล้วนำสินค้าที่ผลิตได้นี้ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศตนไม่ถนัด หรือเสียเปรียบ โดยแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นที่ผลิตสินค้าแล้วได้เปรียบ ดังนั้นประเทศทั้งสองก็จะทำการค้าต่อกันได้ โดยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์กัน ในภาพรวมแล้วการทำ FTA มีทั้งผลดีและผลกระทบ แต่คู่เจรจาได้พยายามศึกษารวบรวมข้อมูล และเจรจาเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างพอใจ ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมเฉพาะ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของคู่เจรจาจะแตกต่างกันไปในแต่ละ FTA หากจะวิเคราะห์แต่ละด้านของแต่ละ FTA จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสินค้าได้ประโยชน์ บางกลุ่มสินค้าไม่ได้รับผลกระทบ สำหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบ การเจรจาก็สามารถยืดเวลาในการลดหรือยกเว้นภาษีออกไปจนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตัวได้ หรือภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยผลกระทบเหล่านั้น การศึกษาข้อมูลที่อัพเดทเรื่อง FTA จึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม ในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภายใต้ฟอร์มต่างๆให้ได้มากที่สุด หากท่านต้องการเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบาย ตั้งแต่เริ่มแรกในการเป็นผู้ประกอบการการศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การขอรับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า จนถึงการผ่านพิธีการการส่งออก ในด้านการนำเข้าก็เช่นกันได้อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าและการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 13/12/2023 13:00 - 13/12/2023 16:00

การนำเข้ารถยนต์และการจำแนกพิกัดรถยนต์ ยานบกและชิ้นส่วนรถยนต์ ปิดรับสมัคร

พิกัดศุลกากรเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการค้า จัดเก็บภาษีอากร ควบคุมสินค้าต้องห้าม ต้องขออนุญาต ใช้ในการเจรจาถิ่นกำเนิดสินค้า ติดตามสินค้าควบคุม รวมถึงควบคุมปริมาณนำเข้าสินค้า โดยประเทศไทยใช้พิกัดศุลกากร 6 หลัก ในปี 2017 หรือ HS2017 โดยประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามองค์การศุลกากรโลก และองค์การศุลกากรโลกได้จัดทำพิกัดฉบับใหม่ขึ้น หรือ HS2022 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นแนวร่วมศุลกากรกรในการสร้างเครือข่ายการนำเข้าส่งออก จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน และบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้บุคคลากรมีการคิด วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานที่ปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ต้องการ โดยจำเป็นต้องให้ความรู้ เสริมทักษะ และความสามารถเพื่อการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 08/12/2023 13:00 - 08/12/2023 16:00

พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร ปิดรับสมัคร

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นนโยบายสำคัญของทุกรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมของการส่งออกนำเข้าผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ เป็นการลดภาระอากรที่เป็นต้นทุนของสินค้า เพื่อให้ทางผู้ประกอบการได้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันกับตลาดโลก โดยทำได้หลายรูปแบบ เช่น การคืนอากร การยกเว้นอากร หรือ การลดอัตราอากร ซึ่งผู้ประกอบการควรทราบถึงสิทธิประโยชน์ ระเบียบพิธีการทางศุลกากรดังกล่าวที่มีอยู่ตามกฎหมาย และเลือกใช้สิทธิประโยชน์ในมาตรการต่างๆให้เหมาะสมกับบริษัทซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับตนเองสูงสุดและเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นแนวร่วมศุลกากรกรในการสร้างเครือข่ายการนำเข้าส่งออก เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณณัษฐา วงศ์อร่าม
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 08/07/2023 09:00 - 08/07/2023 12:00

พิธีการศุลกากรทางอากาศ และการตรวจปล่อยสินค้าทางอากาศยาน ปิดรับสมัคร

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางอากาศยานในปัจจุบัน เป็นการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Export) ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องทำการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ตามประกาศกรมศุุลกากรที่ 61/2561 และ 64/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

อาจารย์รังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 02/07/2023 13:00 - 02/07/2023 16:00

การปฎิบัติงานในท่าเรือ และการจัดการสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือ ปิดรับสมัคร

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงจำเป็นต้องอาศัยพื้นที่ในการนำของเข้า และส่งของออก ของแต่ละท่าเรือทั่วประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าส่วนใหญ่จึงต้องดำเนินงานผ่านทางท่าเรือ เพื่อย้ายสินค้าสู่การขนส่งในรูปแบบต่อไป ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จึงควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือให้ถูกต้อง โดยไม่ขัดต้องกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกทางเรือ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อความเข้าใจในหัวข้อนี้ขึ้นมา

อาจารย์สุชาติ ว่องไว
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 02/07/2023 09:00 - 02/07/2023 12:00

การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) ปิดรับสมัคร

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อผู้ประกอบการหลายท่าน จึงได้จัดสัมมนาเพื่อความเข้าใจในหัวข้อนี้ขึ้นมา

อาจารย์อรุณี ตันวิสุทธิ์
...

สมาชิก 2,889฿

บุคคลทั่วไป 3,852฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 06/07/2023 09:00 - 08/08/2023 16:00

การคีย์ใบขนสินค้าด้วยโปรแกรม SHIPPING NET (ทั้งหลักสูตร 3 หัวข้อ) รุ่น 3 ปิดรับสมัคร

-ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 (เวลา 09.00-12.00 น. - 3 ชม.) -ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 (เวลา 09.00-14.00 น. - 4 ชม.) -ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00-12.00 น. - 3 ชม.)

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 21/06/2023 13:00 - 21/06/2023 16:00

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี (IEAT)” ปิดรับสมัคร

กนอ. ได้จัดตั้งสำนักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service Center : OSS) ขึ้น เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในการทำธุรกิจกับกนอ. ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือเช่าที่ดิน การแนะนำพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโรงงาน การอนุมัติคำขออนุญาตและการออกใบรับรองที่จำเป็นต่างๆ เพื่อการจัดตั้งโรงงานในทุกขั้นตอนโดยง่าย หรือแม้แต่การพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับ กนอ. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้มีการจัดตั้ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีชื่อย่อว่า "กนอ." มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหลายประการ โดยเริ่มจากการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้ง หรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นที่จะเป็นประโยชน์ ดำเนินการปรับปรุงที่ดินเพื่อให้บริการ ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆให้แก่ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม การศึกษาข้อมูลที่อัพเดทถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม ในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ หากท่านต้องการเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบาย ตั้งแต่เริ่มแรกในการเป็นผู้ประกอบการการศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง จนถึงการผ่านพิธีการการส่งออก ในด้านการนำเข้าก็เช่นกันได้อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าและการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

กองสิทธิประโยชน์ ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 1/50   

อบรมวันที่ : 19/08/2023 - 07/11/2023

หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่น 59/2566 ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่นที่ 59/66 (อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) รับสมัครวันนี้ - 15 สิงหาคม 2566 เปิดอบรมวันที่ 19 สิงหาคม 2566 อบรม Online ผ่านระบบ ZOOM และ Onsite (บางรายวิชา) รับจำนวนจำกัด

...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 14/06/2023 13:00 - 14/06/2023 16:00

Update สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรี FTA และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 2023 ปิดรับสมัคร

FTA ย่อมาจาก Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรี เป็นการทำความตกลงทางการค้าของประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร โดยแนวคิดของการมีนโยบายการค้าเสรี คือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเองถนัด และมีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด คือจะผลิตสินค้าที่คิดว่าประเทศตนได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ มากที่สุด แล้วนำสินค้าที่ผลิตได้นี้ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศตนไม่ถนัด หรือเสียเปรียบ โดยแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นที่ผลิตสินค้าแล้วได้เปรียบ ดังนั้นประเทศทั้งสองก็จะทำการค้าต่อกันได้ โดยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์กัน ในภาพรวมแล้วการทำ FTA มีทั้งผลดีและผลกระทบ แต่คู่เจรจาได้พยายามศึกษารวบรวมข้อมูล และเจรจาเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างพอใจ ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมเฉพาะ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของคู่เจรจาจะแตกต่างกันไปในแต่ละ FTA หากจะวิเคราะห์แต่ละด้านของแต่ละ FTA จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสินค้าได้ประโยชน์ บางกลุ่มสินค้าไม่ได้รับผลกระทบ สำหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบ การเจรจาก็สามารถยืดเวลาในการลดหรือยกเว้นภาษีออกไปจนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตัวได้ หรือภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยผลกระทบเหล่านั้น การศึกษาข้อมูลที่อัพเดทเรื่อง FTA จึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม ในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภายใต้ฟอร์มต่างๆให้ได้มากที่สุด หากท่านต้องการเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบาย ตั้งแต่เริ่มแรกในการเป็นผู้ประกอบการการศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การขอรับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า จนถึงการผ่านพิธีการการส่งออก ในด้านการนำเข้าก็เช่นกันได้อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าและการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/20   

อบรมวันที่ : 28/05/2023 13:00 - 28/05/2023 16:00

การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ปิดรับสมัคร

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

อาจารย์ธีรภัทร อ่อนจิตต์
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/20   

อบรมวันที่ : 01/04/2023 13:00 - 01/04/2023 16:00

การขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) ปิดรับสมัคร

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง เพื่อความปลอดภัย ความรวดเร็วของสินค้า อีกทั้งมาตรการในการป้องกันกรณีเกิดปัญหาระหว่างการขนส่งสินค้าอากาศด้วย

อาจารย์สมยศ ปัดน้อย
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/20   

อบรมวันที่ : 01/04/2023 09:00 - 01/04/2023 12:00

พิธีการศุลกากรทางอากาศ และการตรวจปล่อยสินค้าทางอากาศ ปิดรับสมัคร

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางอากาศยานในปัจจุบัน เป็นการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยมีจุดมุ่งหมาย ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Export) ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้องทำการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ตามประกาศกรมศุุลกากรที่ 61/2561 และ 64/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

อาจารย์รังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/20   

อบรมวันที่ : 26/03/2023 13:00 - 26/03/2023 16:00

การปฎิบัติงานในท่าเรือ และการจัดการสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือ ปิดรับสมัคร

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงจำเป็นต้องอาศัยพื้นที่ในการนำของเข้า และส่งของออก ของแต่ละท่าเรือทั่วประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าส่วนใหญ่จึงต้องดำเนินงานผ่านทางท่าเรือ เพื่อย้ายสินค้าสู่การขนส่งในรูปแบบต่อไป ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จึงควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือให้ถูกต้อง โดยไม่ขัดต้องกฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกทางเรือ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อความเข้าใจในหัวข้อนี้ขึ้นมา

อาจารย์สุชาติ ว่องไว
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 26/03/2023 09:00 - 26/03/2023 12:00

การขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) ปิดรับสมัคร

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อผู้ประกอบการหลายท่าน จึงได้จัดสัมมนาเพื่อความเข้าใจในหัวข้อนี้ขึ้นมา

อาจารย์อรุณี ตันวิสุทธิ์
...

สมาชิก 2,889฿

บุคคลทั่วไป 3,852฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 16/02/2023 09:00 - 27/04/2023 16:00

การคีย์ใบขนสินค้าด้วยโปรแกรม SHIPPING NET (ทั้งหลักสูตร 3 หัวข้อ) ปิดรับสมัคร

ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 3 ชม. หัวข้อ "การคีย์ใบขนสินค้าขาเข้า/Workshop" ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00-14.00 น. จำนวน 4 ชม. หัวข้อ 'การคีย์ใบขนสินค้าขาออก/Workshop' ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 3 ชม. หัวข้อ 'การสร้างใบขนนำเข้า/ส่งออกสินค้าควบคุม/Workshop' รวมทั้งหลักสูตร 10 ชม.

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 5/50   

อบรมวันที่ : 13/05/2023 - 09/07/2023

หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่น 58/2566 ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่นที่ 58/66 (อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) รับสมัครวันนี้ - 5 พฤษภาคม 2566 เปิดอบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 อบรม Online ผ่านระบบ ZOOM และ Onsite (บางรายวิชา) รับจำนวนจำกัด

...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/10   

อบรมวันที่ : 19/02/2023 13:00 - 19/02/2023 16:00

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์ ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เป็นองค์กรศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐาน AEO และ ตัวแทนออกของทั่วไปที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร สมาคมฯมีนโยบายที่จะพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ประสบการณ์อย่างมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานหลายๆด้านให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ความรู้และประสบการณ์ด้านหนึ่งคือ “ภาษาอังกฤษ” ที่วิชาชีพนี้ มีการใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งการ พูด ฟัง อ่าน และเขียน อยู่เสมอ สมาคมฯเล็งเห็นว่า ความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ จึงได้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อ English For Customer service โดยมุ่งหวังให้บุคลากรในส่วนงานบริการลูกค้า มีความรู้ มีทักษะ สามารถสื่อสารโต้ตอบให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ หรือให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตในตลาด AEC สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จึงได้จัดอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้สมาชิกของสมาคมฯ สนับสนุนพนักงานในองค์กรของท่าน ให้ได้มารับการอบรมและสัมมนาในหัวข้อ English For Customer Service เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรของท่านต่อไป

อาจารย์นริศรา เทพานนท์
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/20   

อบรมวันที่ : 12/03/2023 09:00 - 12/02/2023 12:00

การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ปิดรับสมัคร

กกกกกกกNational Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

อาจารย์ธีรภัทร อ่อนจิตต์
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/20   

อบรมวันที่ : 04/02/2023 13:00 - 04/02/2023 16:00

การกระทำความผิดต่อกฎหมายศุลกากร การควบคุมและการระงับคดีในชั้นศุลกากร ปิดรับสมัคร

การฝึกอบรม และสัมมนาในครั้งนี้ได้แนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การดำเนินการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การพัฒนาบุคคลากร และการให้ความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสามารถบอกได้ถึงการพัฒนาที่ดี เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่ดีได้ ซึ่งภายใต้การดำเนินพิธีการสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้า ระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกๆขั้นตอน ผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่สำแดงต่อกรมศุลกากร แม้ว่าผู้นำเข้าหรือส่งออกนั้นใช้บริการตัวแทนในการเตรียมเอกสารให้ก็ตาม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาด และไม่ให้เกิดความผิดขึ้น ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน และถูกต้องก่อน ซึ่งโทษต่างๆในการกระทำความผิดก็จะแตกต่างกันออกไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับโทษตามบทบัญญัติไว้ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเสริมสร้าง และสนับสนุนให้องค์กร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดdสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อนี้ให้แก่องค์กร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
...

สมาชิก 963฿

บุคคลทั่วไป 1,284฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 27/01/2023 13:00 - 27/01/2023 16:00

การออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน มกราคม 2566 หัวข้อ “การออกใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน” วิทยากร : คุณสมยศ ปัดน้อย ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและระบบความมั่นคงการบิน ท่าอากาศยานไทย วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM)

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 30/11/2022 - 30/11/2022

การระงับคดีในชั้นศุลกากรและการระงับข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “การระงับคดีในชั้นศุลกากรและการระงับข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ” วิทยากร : คุณสินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากรและการระงับคดีในชั้นศุลกากร คุณทศพร สัมพิพัฒนเดชา ทนายความสถาบันอนุญาโตตุลาการ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา โทรศัพท์ : 02-661-4005-8 E-mail : seminar@tacba.or.th LINE : tacbaofficial (มี @ ด้านหน้า)

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 30/11/2022 - 30/11/2022

เงื่อนไขและระเบียบในการขออนุญาตการนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “เงื่อนไขและระเบียบในการขออนุญาตการนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์” วิทยากร : กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา โทรศัพท์ : 02-661-4005-8 E-mail : seminar@tacba.or.th LINE : tacbaofficial (มี @ ด้านหน้า)

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 29/11/2022 - 29/11/2022

การนำเข้ารถยนต์และการจำแนกพิกัดรถยนต์ ยานบกและชิ้นส่วนรถยนต์ ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “การนำเข้ารถยนต์และการจำแนกพิกัดรถยนต์ ยานบกและชิ้นส่วนรถยนต์” วิทยากร : อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดอัตราศุลกากร วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา โทรศัพท์ : 02-661-4005-8 E-mail : seminar@tacba.or.th LINE : tacbaofficial (มี @ ด้านหน้า)

...

สมาชิก 700฿

บุคคลทั่วไป 900฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 28/11/2022 - 28/11/2022

การยื่นคำขอการยื่นแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ผ่านระบบฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation System :TCIRs) ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “การยื่นคำขอการยื่นแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ผ่านระบบฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation System :TCIRs) วิทยากร : กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM)

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 22/11/2022 - 22/11/2022

การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (BOI) ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดสัมมนาประจำ เดือน พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร (BOI) วิทยากร : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยจัดอบรมเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (ผ่าน ZOOM)

...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 13/70   

อบรมวันที่ : 04/02/2023 09:00 - 08/04/2023 16:00

หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่น 57/2566 ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่นที่ 57/66 (อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) รับสมัครวันนี้ - 31 มกราคม 2566 เปิดอบรมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 อบรม Onsite ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 และ Online ผ่านระบบ ZOOM รับจำนวนจำกัด **โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติงานด้านพิธีการศุลกากรและผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก *

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 3/50   

อบรมวันที่ : 27/10/2022 09:00 - 27/10/2022 12:00

ระเบียบและวิธีการสำหรับนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ปิดรับสมัคร

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง กรมประมงจึงได้มีการพัฒนาระบบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาตในการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำผ่านระบบ FSW รวมถึงขั้นตอนและระเบียบในการขออนุญาตการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายในกับผู้ประกอบทุกท่าน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 2/50   

อบรมวันที่ : 19/10/2022 13:00 - 19/10/2022 16:00

การขออนุญาตและการยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง ปิดรับสมัคร

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มีการพัฒนาระบบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาตในการนำเข้าส่งออก ผ่านระบบ LPI (License Per Invoice) เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายในกับผู้ประกอบทุกท่าน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

กองด่านอาหารและยา คณะกรรมการอาหารและยา
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 4/30   

อบรมวันที่ : 19/10/2022 09:00 - 19/10/2022 12:00

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออก พืช ผัก ผลไม้ ปิดรับสมัคร

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สําหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบ บริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอํานวยความ สะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้ เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินงานนําเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง กรมวิชาการเกษตรจึงได้มีการพัฒนา ระบบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องขอใบอนุญาตในการนําเข้าส่งออก พืช ผัก ผลไม้ผ่านระบบ DOA-NSW เพื่ออํานวยความสะดวก และลด ภาระค่าใช้จ่ายในกับผู้ประกอบทุกท่าน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการ และการปฎิบัติพิธีการอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบการ จึงจําเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อลดปัญหา ภาระ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วย

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
...

สมาชิก 1,000฿

บุคคลทั่วไป 1,600฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 07/10/2022 09:00 - 08/10/2022

ทดสอบการใช้งานระบบ 031022 ปิดรับสมัคร

...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 3/50   

อบรมวันที่ : 20/08/2022 - 22/10/2022

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่น 56/65 ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร รุ่นที่ 56/65 (อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) รับสมัครวันนี้ -15 สิงหาคม 2565 เปิดอบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2565 อบรม Offline ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 และ Online ผ่านระบบ ZOOM รับจำนวนจำกัด

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 2/30   

อบรมวันที่ : 21/05/2022 09:00 - 21/05/2022 12:00

พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และการเปลี่ยนแปลงพิกัด ปี 2022 ปิดรับสมัคร

พิกัดศุลกากรเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการค้า จัดเก็บภาษีอากร ควบคุมสินค้าต้องห้าม ต้องขออนุญาต ใช้ในการเจรจาถิ่นกำเนิดสินค้า ติดตามสินค้าควบคุม รวมถึงควบคุมปริมาณนำเข้าสินค้า โดยประเทศไทยใช้พิกัดศุลกากร 6 หลัก ในปี 2017 หรือ HS2017 โดยประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามองค์การศุลกากรโลก และองค์การศุลกากรโลกได้จัดทำพิกัดฉบับใหม่ขึ้น หรือ HS2022 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นแนวร่วมศุลกากรกรในการสร้างเครือข่ายการนำเข้าส่งออก จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน และบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้บุคคลากรมีการคิด วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานที่ปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ต้องการ โดยจำเป็นต้องให้ความรู้ เสริมทักษะ และความสามารถเพื่อการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 07/05/2022 13:00 - 07/05/2022 16:00

การกระทำความผิดต่อกฎหมายศุลกากร การควบคุม ตรวจสอบ และการระงับคดีในชั้นศุลกากร ปิดรับสมัคร

การฝึกอบรม และสัมมนาในครั้งนี้ได้แนวทางการปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การดำเนินการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การพัฒนาบุคคลากร และการให้ความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสามารถบอกได้ถึงการพัฒนาที่ดี เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่ดีได้ ซึ่งภายใต้การดำเนินพิธีการสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้า ระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกๆขั้นตอน ผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่สำแดงต่อกรมศุลกากร แม้ว่าผู้นำเข้าหรือส่งออกนั้นใช้บริการตัวแทนในการเตรียมเอกสารให้ก็ตาม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการผิดพลาด และไม่ให้เกิดความผิดขึ้น ควรตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน และถูกต้องก่อน ซึ่งโทษต่างๆในการกระทำความผิดก็จะแตกต่างกันออกไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับโทษตามบทบัญญัติไว้ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเสริมสร้าง และสนับสนุนให้องค์กร บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดdสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อนี้ให้แก่องค์กร และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 28/04/2022 13:00 - 28/04/2022 16:00

การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ปิดรับสมัคร

National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2G,G2B และ B2B) สำหรับการเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไปกับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และการลดรูปเอกสาร โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถติดตามผลในทุกๆ ขั้นตอนของการดำเนินงานนำเข้า ส่งออกและการอนุมัติต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ (e-Tracking) ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

อาจารย์ธีรภัทร อ่อนจิตต์
...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 2/50   

อบรมวันที่ : 07/05/2022 09:00 - 23/07/2022 16:00

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่น 55/65 ปิดรับสมัคร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัคร หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) รุ่นที่ 55/65 เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร (อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) รับสมัครวันนี้ -30 เมษายน 2565 เปิดอบรมวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 อบรม Offline ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 และ Online ผ่านระบบ ZOOM รับจำนวนจำกัด

...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 29/03/2022 09:00 - 29/03/2022 12:00

ความรู้เกี่ยวกับการออกใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน ปิดรับสมัคร

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบิน ซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือ ในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง เพื่อความปลอดภัย ความรวดเร็วของสินค้า อีกทั้งมาตรการในการป้องกันกรณีการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศด้วย

อาจารย์สมยศ ปัดน้อย
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 29/03/2022 13:00 - 29/03/2022 16:00

พิกัดอัตราศุลกากร 2022 ที่มีผลต่อการใช้สิทธิพิเศษ FTA ภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า CO ปิดรับสมัคร

พิกัดศุลกากรเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการค้า จัดเก็บภาษีอากร ควบคุมสินค้าต้องห้าม ต้องขออนุญาต ใช้ในการเจรจาถิ่นกำเนิดสินค้า ติดตามสินค้าควบคุม รวมถึงควบคุมปริมาณนำเข้าสินค้า โดยประเทศไทยใช้พิกัดศุลกากร 6 หลัก ในปี 2017 หรือ HS2017 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามองค์การศุลกากรโลก และองค์การศุลกากรโลกในจัดทำพิกัดฉบับใหม่ขึ้น หรือ HS2022 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพิกัดฉบับล่าสุดนี้ มีผลต่อการใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี FTA และการเจรจาถิ่นกำเนิดด้วย การศึกษาข้อมูลเรื่อง FTA ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของพิกัดจึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม ในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภายใต้ฟอร์มต่างๆให้ได้มากที่สุด หากท่านต้องการเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบาย ตั้งแต่เริ่มแรกในการเป็นผู้ประกอบการการศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การขอรับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า จนถึงการผ่านพิธีการการส่งออก ในด้านการนำเข้าก็เช่นกันได้อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าและการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 12/02/2022 13:00 - 12/02/2022 16:00

การควบคุมและการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร ปิดรับสมัคร

- -

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 12/02/2022 09:00 - 12/02/2022 12:00

ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้า (ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE) ปิดรับสมัคร

อาจารย์นริศรา เทพานนท์
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/30   

อบรมวันที่ : 26/01/2022 13:00 - 26/01/2022 16:00

ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT) และการควบคุมสินค้าอันตราย (DGR) ปิดรับสมัคร

การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้oมีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพื่อการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง เพื่อความปลอดภัย ความรวดเร็วของสินค้า อีกทั้งมาตรการในการป้องกันกรณีการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศด้วย

อาจารย์สมยศ ปัดน้อย
...

สมาชิก 900฿

บุคคลทั่วไป 1,200฿

 0/50   

อบรมวันที่ : 25/01/2022 13:00 - 25/01/2022 16:00

แนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA 18 ฉบับ และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP ปิดรับสมัคร

RCEP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2565 โดยมีไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง ความตกลงฉบับนี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและสมาชิก RCEP จากวิกฤติโควิด-19 ซึ่งก่อนที่ความตกลง RCEP ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ควรเร่งเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางการค้าต่าง ๆ ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดประเทศสมาชิก RCEP เพื่อเตรียมวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด RCEP อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่า การศึกษาข้อมูลเรื่อง FTA และ RCEPมีประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม การสัมมนาในครั้งนี้จึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด หากท่านต้องการเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าการสัมมนาในครั้งนี้จะอธิบาย ตั้งแต่เริ่มแรกในการเป็นผู้ประกอบการการศึกษากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การขอรับใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า จนถึงการผ่านพิธีการการส่งออก ในด้านการนำเข้าก็เช่นกันได้อธิบายถึงขั้นตอนการนำเข้าและการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยเช่นกัน

อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
...

สมาชิก 13,000฿

บุคคลทั่วไป 15,000฿

 3/70   

อบรมวันที่ : 12/02/2022 09:00 - 03/04/2022 16:00

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่น 54/2565 ปิดรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-661-4005-7 ต่อ 19 และ 20 ฝ่ายสัมมนา/ฝึกอบรม E-mail : seminar@tacba.or.th

...

สมาชิก 500฿

บุคคลทั่วไป 700฿

 1/50   

อบรมวันที่ : 17/11/2021 13:30 - 17/11/2021 15:30

หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการเคาน์เตอร์บริการ และมาตรฐานการให้บริการ ปิดรับสมัคร

หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการเคาน์เตอร์บริการ และมาตรฐานการให้บริการ จำนวนรับ : 30 ท่าน ค่าอบรมสมาชิก : 500 บาท/ท่าน ค่าอบรมภายนอก : 700 บาท/ท่าน ปิดรับสมัคร : 17/11/2021 สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM วันที่อบรม : 17/11/2021 - 17/11/2021

คุณอารยา ศิริภานุกุล
อาจารย์สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส