อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง กรมศุลกากร

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง กรมศุลกากร

Skills

พ.ศ. 2518-2525 ศุลการักษ์ จัตวา , 1-2 กองตรวจสินค้าขาออก
พ.ศ. 2525-2528 ศุลการักษ์ 3 ด่านศุลกากรปากบารา จ.สตูล / กองตรวจสินค้าขาเข้า
พ.ศ. 2528-2531 เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร 4 กองศุลกาธิการ / กองตรวจสินค้าขาเข้า
พ.ศ. 2531-2532 นายตรวจศุลกากร 4-5 กองป้องกันและปราบปราม
พ.ศ. 2532-2532 สารวัตรศุลกากร 5 กองป้องกันและปราบปราม
พ.ศ. 2537-2539 สารวัตรศุลกากร 5 ด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2542-2546 นิติกร 6 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)
พ.ศ. 2546-2551 นิดิกร 7 ว สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
พ.ศ. 2551-2554 นิดิกรชำนาญการ (หัวหน้างานคดี) สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2557-2559 ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง " สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

Education

ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิติศาสตร์บัณฑิต

ปริญญาโท - มหาวิทยาลัยศรีปทุม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร (MPA) สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล


Location